Opći uvjeti poslovanja

Podaci o tvrtci: Pluvia d.o.o. za posredovanje u prometu nekretnina, Dol, Ploča 23, društvo s ograničenom odgovornošću. OIB 96122123882; Direktor: Tado Moškatelo ; Račun u: Privredna banka Zagreb, poslovnica Jelsa, Trg hrvatskog narodnog preporoda 11; Broj računa HR182340009110479379

Pluvia d.o.o. u daljnjem tekstu Posrednik, sukladno Zakonu o posredovanju u prometu nekretnina, donosi 01. travnja 2013. sljedeće izmijenjene i dopunjene OPĆE UVJETE POSLOVANJA

1. OPĆE ODREDBE

Članak 1.
Općim uvjetima poslovanja uređuje se poslovni odnos između agencije za posredovanje u prometu nekretnina i nalogodavca (fizičke ili pravne osobe).
Sklapanjem ugovora o posredovanju nalogodavac potvrđuje da je upoznat i suglasan s odredbama ovih uvjeta poslovanja.
Opći uvjeti poslovanja objavljeni su na Internet stranici www.hvarestatescroatia.com.

2. OPĆI UVJETI UGOVORA

Članak 2.
Opći uvjeti ugovora su ugovorne odredbe sastavljene za veći broj ugovora koje jedna ugovorna strana (sastavljač) prije ili u trenutku sklapanja ugovora predlaže drugoj ugovornoj strani, bilo da su sadržani u formularnom (tipskom) ugovoru, bilo da se na njih ugovor poziva.

Članak 3.
Ovim se Općim uvjetima uređuju uvjeti za obavljanje djelatnosti posredovanja u prometu nekretnina, sklapanje ugovora o posredovanju u prometu nekretnina, prava i obveze posrednika te ugovornih strana u prometu nekretnina, posrednička naknada te prava i obveze prilikom prestanka ugovora o posredovanju.

Značenje izraza sadržanih u ovim Općim uvjetima

Članak 4.
Pojedini izrazi u smislu ovih Općih uvjeta utvrđeni su Zakonom o obveznim odnosima te imaju sljedeća značenja:
1. Posrednik u prometu nekretnina ovlašteno je trgovačko društvo, trgovac pojedinac ili obrtnik koji ispunjava uvjete za obavljanje posredovanja u prometu nekretnina,
2. Posredovanje u prometu nekretnina su radnje posrednika u prometu nekretnina koje se tiču povezivanja nalogodavca i treće osobe te pregovora i priprema za sklapanje pravnih poslova kojih je predmet određena nekretnina osobito pri kupnji, prodaji, zamjeni, najmu, zakupu i dr..
3. Nekretnine su čestice zemljišne površine, zajedno sa svime što je sa zemljištem trajno spojeno na površini ili ispod nje sukladno odredbama općeg propisa o vlasništvu i drugim stvarnim pravima.
4. Nalogodavac je fizička ili pravna osoba koja s posrednikom u prometu nekretnina sklapa pisani ugovor o posredovanju (prodavatelj, kupac, zakupnik, zakupodavac, najmodavac, najmoprimac i drugi mogući sudionici u prometu nekretnina).
5. Treća osoba je osoba koju posrednik u prometu nekretnina nastoji povezati s nalogodavcem radi pregovara o sklapanju pravnih poslova kojih je predmet određena nekretnina.

3. UGOVOR O POSREDOVANJU U PROMETU NEKRETNINA

Članak 5.
(1) Na početku svakog razgledavanja, posrednik će zatražiti od stranke da potpiše Ugovor o posredovanju. Primjerak Ugovora o posredovanju možete vidjeti na linku: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
(2) Ugovorom o posredovanju u prometu nekretnina obvezuje se posrednik da će nastojati naći i dovesti u vezu s nalogodavcem osobu radi pregovaranja i sklapanja određenoga pravnog posla o prijenosu ili osnivanju određenoga prava na nekretnini, a nalogodavac se obvezuje da će mu isplatiti određenu posredničku naknadu ako taj pravni posao bude sklopljen.
(3) Ugovor o posredovanju u prometu nekretnina sklapa se u pisanom obliku i u pravilu na neodređeno vrijeme, osim ako stranke ne dogovore rok na koji sklapaju ugovor o posredovanju.
(4) Ukoliko jedna od stranaka želi raskinuti ugovor o posredovanju, ona je obvezna drugu ugovornu stranku o raskidu ugovora izvijestiti pismenim putem.
(5) Ako nije drukčije propisano ovim Općim uvjetima, na obvezni odnos između posrednika i nalogodavca primjenjuju se odredbe Zakona o obveznim odnosima.
(6) U ugovoru sklopljenom između posrednika i nalogodavca moraju osobito biti navedeni podaci o posredniku, nalogodavcu, vrsti i bitnome sadržaju posla za koji posrednik posreduje, o posredničkoj naknadi te o mogućim dodatnim troškovima koji nastanu kad posrednik u dogovoru s naručiteljem obavlja za njega i druge usluge u vezi s poslom koji je predmet posredovanja.
(7) Ugovor o posredovanju u prometu nekretnina može sadržavati i druge podatke u vezi s poslom za koji se posreduje (npr. posebno ugovorene rokove i uvjete isplate posredničke naknade, podatke o osiguranju od odgovornosti, uvjete osiguranja isplate posredničke naknade i sl.).

Isključivo posredovanje

Članak 6.
(1) Ugovorom o posredovanju nalogodavac se može obvezati da za posredovani posao neće angažirati nijednoga drugog posrednika (isključivo posredovanje), koja obveza mora biti izričito ugovorena.
(2) Ako je za vrijeme trajanja ugovora o isključivom posredovanju nalogodavac sklopio mimo posrednika pravni posao preko drugog posrednika, a za koji je isključivom posredniku bio dan nalog za posredovanje, dužan je posredniku platiti stvarne troškove učinjene tijekom posredovanja. Ako visina posredničke naknade nije ugovorena, nalogodavac je posredniku dužan nadoknaditi stvarne troškove učinjene tijekom posredovanja koji ne mogu biti veći od posredničke naknade za posredovani posao.
(3) Prilikom zaključivanja ugovora o isključivom posredovanju posrednik je dužan posebno upozoriti nalogodavca na značenje i pravne posljedice te klauzule.

4. PONUDA NEKRETNINA

Članak 7.
(1) Naša se ponuda temelji na podacima koje zaprimimo pismenim i usmenim putem od strane nalogodavca. Postoji mogućnost greške u opisu i cijeni nekretnine te mogućnost da je oglašavana nekretnina već prodana, iznajmljena ili je vlasnik nekretnine odustao od prodaje.
(2) Agencija zadržava mogućnost greške u opisu i/ili cijeni nekretnine te mogućnost da je oglašavana nekretnina već prodana i/ili iznajmljena i/ili je vlasnik nekretnine odustao od prodaje ponuđene nekretnine.
(3) Agencija nije odgovorna za greške i/ili izrazito nemarno ponašanje Prodavatelja. Posrednik nije odgovoran za propuste ili štetu prouzrokovanu ograničenjima i skrivenim manama nekretnine koje su Nalogodavcu bile poznate ili su mu morale biti poznate, a na njih nije upozorio Posrednika.
(4) Prilikom procesa kupnje nekretnine, sklapanju glavnog ugovora može prethoditi i sklapanje predugovora. Predugovor o kupoprodaji nekretnine je ugovor kojim se preuzima obveza da se poslije sklopi drugi, glavni ugovor. Takav predugovor mora sadržavati sve podatke nužne za opis nekretnine te kupoprodajnu cijenu. Prilikom sklapanja predugovora plaća se kapara (određeni iznos novca koji kupac daje prodavatelju kao znak da je ugovor sklopljen). Na temelju predugovora se ne može provesti upis vlasništva.

5. CIJENA NEKRETNINA

Članak 8.
Cijene nekretnina iskazane su u eurima, a plative su u protuvrijednosti hrvatskih kuna, prema tečaju kojeg ugovore stranke. U slučaju da tečaj nije ugovoren primjenjuje se prodajni tečaj Hrvatske narodne banke.

6. IZJAVA O ODRICANJU ODGOVORNOSTI

Članak 9.
Posrednik nije odgovoran za greške i/ili izrazito nemarno ponašanje Nalogodavca, a osobito za slučaj davanja neistinitih, netočnih, nepravovremenih informacija odnosno u slučaju uskraćivanja istinitih, točnih, ažurnih informacija o nekretninama, odnosno uvjetima i predmetu posredovanja.

7. PRIMANJE ISPUNJENJA

Članak 10.
(1) Nalog za posredovanje ne ovlašćuje posrednika da za nalogodavca primi ispunjenje obveze iz ugovora sklopljenog njegovim posredovanjem.
(2) Za to je potrebna posebna pisana punomoć.
(3) Posrednik iznimno može, u ime i za račun nalogodavca, zaključiti pravni posao o kupoprodaji samo ako je nalogodavac za to izdao posebnu punomoć.

Članak 11.
Nalogodavac nije dužan pristupiti pregovorima za sklapanje ugovora s osobom koju je posrednik našao, ni sklopiti s njom ugovor pod uvjetima koje je priopćio posredniku, ali će odgovarati za štetu ako je postupio protivno načelu savjesnosti i poštenja.

8.1 Obveze posrednika

Članak 12.
Ugovorom o posredovanju u prometu nekretninama posrednik se obvezuje obavljati osobito sljedeće:
(1) nastojati naći i dovesti u vezu s nalogodavcem osobu radi sklapanja posredovanoga posla,
(2) upoznati nalogodavca s prosječnom tržišnom cijenom slične nekretnine,
(3) izvršiti uvid u isprave kojima se dokazuje vlasništvo ili drugo stvarno pravo na predmetnoj nekretnini i upozoriti nalogodavca na:
– očite nedostatke i moguće rizike u svezi s neuređenim zemljišnoknjižnim stanjem nekretnine,
– upisana stvarna prava ili druga prava trećih na nekretninu,
– pravne posljedice neispunjavanja obaveza prema trećoj strani,
– okolnosti obveze primjene prava prvokupa i ograničenja u pravnome prometu sukladno posebnim propisima.
(4) obaviti potrebne radnje radi predstavljanja (prezentacije) nekretnine na tržištu, oglasiti nekretninu na odgovarajući način te izvršiti sve druge radnje dogovorene ugovorom o posredovanju u prometu nekretninama koje prelaze uobičajenu prezentaciju, a za što ima pravo na posebne, unaprijed iskazane troškove,
(5) omogućiti pregled nekretnina,
(6) posredovati u pregovorima i nastojati da dođe do sklapanja ugovora,
(7) čuvati osobne podatke nalogodavca te po pisanom nalogu nalogodavca čuvati kao poslovnu tajnu podatke o nekretnini za koju posreduje ili u vezi s tom nekretninom ili s poslom za koji posreduje,
(8) ako je predmet sklapanja ugovora zemljište, provjeriti namjenu predmetnog zemljišta u skladu s propisima o prostornome uređenju koji se odnose na to zemljište,
(9) obavijestiti nalogodavca o svim okolnostima važnim za namjeravani posao koje su mu poznate ili mu moraju biti poznate.

8.2 Obveza nalogodavca

Članak 13.
(1) Ugovorom o posredovanju u prometu nekretninama nalogodavac se obvezuje da će obaviti osobito sljedeće:
1. obavijestiti posrednika o svim okolnostima koje su važne za obavljanje posredovanja i predočiti točne podatke o nekretnini te ako posjeduje dati posredniku na uvid lokacijsku, građevnu, uporabnu dozvolu odnosno drugi odgovarajući akt o legalnosti nekretnine koja je predmet ugovora te dati na uvid posredniku dokaze o ispunjavanju obveza prema trećoj strani,
2. dati posredniku na uvid isprave koje dokazuju njegovo vlasništvo na nekretnini, odnosno drugo stvarno pravo na nekretnini koja je predmet ugovora te upozoriti posrednika na sve uknjižene i neuknjižene terete koji postoje na nekretnini,
3. osigurati posredniku i trećoj osobi zainteresiranoj za zaključivanje posredovanog posla razgledanje nekretnine,
4. obavijestiti posrednika o svim bitnim podacima o traženoj nekretnini što posebno uključuje opis nekretnine i cijenu,
5. nakon sklapanja posredovanog pravnog posla, odnosno predugovora kojim se obvezao sklopiti posredovani pravni posao, ako su posrednik i nalogodavac ugovorili da se pravo na plaćanje posredničke naknade stječe već pri sklapanju predugovora, isplatiti posredniku posredničku naknadu, osim ako nije drukčije ugovoreno,
6. ako je to izričito ugovoreno naknaditi posredniku troškove učinjene tijekom posredovanja koji prelaze uobičajene troškove posredovanja,
7. obavijestiti posrednika pisanim putem o svim promjenama povezanim s poslom za koji je ovlastio posrednika, a posebno o promjenama povezanim s vlasništvom na nekretnini.
(2) Nalogodavac nije dužan pristupiti pregovorima za sklapanje posredovanog posla s trećom osobom koju je posrednik našao, niti sklopiti pravni posao, a odredba ugovora kojom je ugovoreno drugačije, ništetna je.
(3) Nalogodavac će odgovarati za štetu, ako pri tom nije postupio u dobroj vjeri i sukladno načelu savjesnosti i poštenja te je dužan naknaditi sve troškove učinjene tijekom posredovanja, koji ne mogu biti veći od posredničke naknade za posredovani posao.
(4) U naknadu nisu uključeni troškovi osiguranja pravne pomoći prilikom sklapanja ugovora o prodaji te sastavljanja prijedloga za uknjižbu, kao ni troškovi sudskih i bilježničkih pristojbi koje se duguje za navedene pravne radnje.
(5) U slučaju razgleda nekretnina van Splitsko-dalmatinske županije ili na otocima, putni troškovi će biti obveza Nalogodavca.

9. KAD POSREDNIK STJEČE PRAVO NA PROVIZIJU

Članak 14.
(1) Posrednik ima pravo na proviziju i kad nije ugovorena.
(2) Ako visina provizije nije određena ni tarifom ili kojim drugim općim aktom, ni ugovorom, a ni običajem, odredit će je sud prema posrednikovom trudu i učinjenoj usluzi.
(3) Posrednička naknada koju plaća kupac za uslugu posredovanja kod kupoprodaje nekretnine obično iznosi 3% + PDV. Naknada međutim prvenstveno ovisi o posredničkom ugovoru potpisanom između posrednika i kupca pa može biti viša ili niža od navedenoga. Agencija nadalje zadržava pravo da, sukladno Zakonu o posredovanju u prometu nekretninama RH, naplati posredničku naknadu i od prodavatelja ukoliko se isti složi da će platiti naknadu.
(4) Ukoliko stranka sama ponudi posredniku naknadu veću od ugovorene, posrednik smije primiti takvu nagradu, ali pod uvjetom da ona nije u očitom nerazmjeru s njegovim uslugama, s ishodom njegova rada i imovinskim stanjem stranke.

Članak 15.
(1) Posrednik stječe pravo na proviziju kada se ispune dva kumulativna uvjeta:
– u trenutku sklapanja Predugovora o kupoprodaji, Ugovora o kupoprodaji ili nekog drugog pravnog posla kojim je/će nekretnina nedvojbeno promijeniti vlasnika (npr. prijenos poslovnih udjela),
– isplata bilo kojeg dijela kupoprodajne cijene ili ugovorene naknade prodavatelju (npr. cijena u cijelosti, kapara, prvi ugovoreni obrok cijene).
(2) Posrednik ima pravo na naknadu i u slučaju da posredovani pravni posao iz st. 1. s trećom osobom s kojom je posrednik nalogodavca doveo u vezu, zaključi nalogodavčev bračni drug, izvanbračni drug, krvni srodnik u pravoj liniji, krvni srodnik u pobočnoj liniji do 2. stupnja ili neka druga bliska osoba (ovlaštenik, zaposlenik ili suradnik).
(3) Posrednik stječe pravo na proviziju i u slučaju da posredovani pravni posao iz st. 1. zaključi trgovačko društvo, ako je to društvo osnovao Nalogodavac ili bilo koja od osoba iz st. 2., i/ili ako u tom društvu Nalogodavac i bilo koja od osoba iz st. 2. drže zajedno više od 50% (pedeset posto) vlasničkih udjela (poslovnih udjela, dionica i sl.).
(4) Kad je ugovor sklopljen pod raskidnim uvjetom, ostvarenje uvjeta nema utjecaja na posrednikovo pravo na proviziju.
(5) U slučaju nevaljanosti ugovora posrednik ima pravo na proviziju ako mu uzrok nevaljanosti nije bio poznat.

10. PRESTANAK UGOVORA O POSREDOVANJU

Članak 16.
(1) Ugovor o posredovanju prestaje otkazom ili raskidom bilo koje od ugovornih strana, o čemu je strana koja raskida dužna drugu ugovornu stranu izvijestiti pismenim putem.
(2) Nalogodavac je dužan naknaditi posredniku učinjene troškove za koje je inače bilo izričito ugovoreno da ih nalogodavac posebno plaća.
(3) Ako u roku ne dužem od 2 godine nakon prestanka tog ugovora nalogodavac sklopi pravni posao koji je pretežito posljedica posrednikova djelovanja prije prestanka ugovora o posredovanju, dužan je posredniku platiti posredničku naknadu u cijelosti.
(4) Odredbe stavka 2. i 3 ovoga članka odnose se i na prestanak ugovora o isključivome posredovanju.

11. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 17.
(1) Na odnose između Posrednika i Nalogodavca koji nisu uređeni ovim Općim uvjetima poslovanja niti Ugovorom o isključivom posredovanju, posredno se primjenjuju odredbe Zakona o posredovanju u prometu nekretnina, odnosno ako ni tako ne bi bili uređeni tada se primjenjuju odredbe Zakona o obveznim odnosima.
(2) Na ugovorne odnose koji su zasnovani prije stupanja na snagu ovih Općih uvjeta poslovanja, a koji nisu okončani, na odgovarajući način primijeniti će se odredbe ovih Općih uvjeta poslovanja.
(3) Za sporove koje nastanu iz u svezi s ovim Ugovorom mjesno će nadležan biti stvarno nadležni sud u Starom Gradu.

12. NADOPUNA VEZANA UZ USKLAĐIVANJE S OPĆOM UREDBOM O ZAŠTITI OSOBNIH PODATAKA (GDPR)

Članak 18.
Pluvia d.o.o. je tvrtka posvećena zaštiti Vaše privatnosti. Kontaktirajte nas ako imate bilo kakva pitanja ili probleme u vezi s korištenjem Vaših osobnih podataka i rado ćemo Vam pomoći.
Korištenjem ove Web stranice i/ili naših usluga dajete suglasnost da se vaši osobni podaci obrade na način koji je opisan u ovim Pravilima privatnosti.

Članak 19 – Definicije
(1) Osobni podaci – svaka informacija koja se odnosi na identificiranu fizičku osobu ili fizičku osobu koja se može identificirati
(2) Obrada – svaka radnja ili skup radnji izvršenih na Osobnim podacima ili skupu osobnih podataka.
(3) Nositelj podataka – fizička osoba čiji se Osobni podaci obrađuju.
(4) Dijete – fizička osoba mlađa od 16 godina.
(5) Mi/nas (s velikim slovom ili ne)

Članak 20 – Principi zaštite podataka
Obećavamo da ćemo se voditi sljedećim principima zaštite podataka:
– Obrada je zakonita, fer, transparentna. Aktivnosti naše obrade imaju zakonitu osnovu. Uvijek uzimamo u obzir Vaša prava prije obrade osobnih podataka. Pružit ćemo Vam informacije u vezi s obradom po zahtjevu.
– Obrada je ograničena svojom svrhom. Aktivnosti naše obrade u skladu su sa svrhom zbog koje su osobni podaci skupljeni.
– Obrada je završena s minimalnim podacima. Mi skupljamo i obrađujemo minimalnu količinu Vaših osobnih podataka potrebnih za bilo koju svrhu.
– Obrada je ograničena vremenskim intervalom. Nećemo čuvati Vaše osobne podatke duže no što je potrebno.
– Učinit ćemo sve kako bi se osigurala točnost podataka.
– Učinit ćemo sve kako bi se osigurao integritet i povjerljivost podataka.

Članak 21 – Prava nositelja podataka
Nositelj podataka ima sljedeća prava:
(1) Pravo na informaciju – podrazumijeva da imate pravo znati obrađuju li se Vaši privatni podaci; koji podaci su skupljeni, odakle se dobivaju i zašto se i od strane koga obrađuju.
(2) Pravo na pristup – podrazumijeva da imate pravo da pristupite podacima skupljenim o Vama i od Vas. To uključuje i pravo na zahtjev i dobivanje kopije skupljenih Vaših osobnih podataka.
(3) Pravo na ispravku – podrazumijeva da imate pravo da zatražite ispravku ili brisanje Vaših osobnih podataka koji su netočni ili necjeloviti.
(4) Pravo na brisanje – podrazumijeva da u određenim okolnostima možete zatražiti brisanje Vaših privatnih podataka iz naših zapisa.
(5) Pravo na ograničavanje obrade – podrazumijeva da ako se određeni uvjeti ispune, imate pravo ograničiti obradu Vaših osobnih podataka.
(6) Pravo na prigovor na obradu – podrazumijeva da u određenim slučajevima imate pravo na prigovor na obradu Vaših osobnih podataka, na primjer u slučaju direktnog marketinga.
(7) Pravo na prigovor na automatsku obradu – podrazumijeva da imate pravo na prigovor na automatsku obradu, uključujući profiliranje; i da ne budete predmet odluke zasnovane isključivo na automatskoj obradi. Ovo pravo možete iskoristiti kada god postoji ishod profiliranja, koji prouzrokuju pravne efekte koji se Vas tiču ili se djelomično odnose na Vas.
(8) Pravo na prijenos podataka – imate pravo nabaviti Vaše osobne podatke u format koje uređaj može čitati ili ako je to izvodivo, direktan transfer jednog obrađivača na drugi.
(9) Pravo na podnošenje žalbe – u slučaju da odbijemo Vaš zahtjev, garantiran pravom na pristup, dostavit ćemo Vam razlog zašto se to dogodilo. Ako niste zadovoljni kako se prema Vašem zahtjevu odnosi, molimo Vas da nas kontaktirate.
(10) Pravo na pomoć nadzornog tijela – podrazumijeva da imate pravo na pomoć od strane nadzornog tijela i pravo na druga pravna sredstva, kao što je zahtjev za naknadu štete.
(11) Pravo na povlačenje suglasnosti – imate pravo da povučete bilo koju suglasnost na obradu osobnih podataka.

Članak 22 – Podaci koje skupljamo
(1) Informacije koje ste nam dostavili – To može biti Vaša e-mail adresa, ime i prezime, adresa za naplatu, kućna adresa, kontakt broj i tako dalje – uglavnom informacije koje su neophodne kako bismo Vam dostavili proizvod/uslugu ili kako bismo poboljšali Vaše korisničko iskustvo. Čuvamo informacije s ciljem da biste mogli komentirati ili obavljati druge aktivnosti na stranici. Ove informacije podrazumijevaju, na primjer, Vaše ime i prezime, e-mail adresu i kontakt broj.
(2) Informacije automatski skupljene o Vama – To podrazumijeva informacije koje se automatski skladište putem kolačića ili drugih alata za sesije. Na primjer, informacije o Vašoj kupovnoj košarici, Vašu IP adresu, povijest kupovine (ako postoji) i tako dalje. Ove informacije se koriste zbog poboljšanja korisničkog iskustva. Kada koristite ili gledate sadržaj naše stranice, Vaše aktivnosti moraju biti prijavljene.
(3) Javno dostupne informacije – Možemo sakupiti informacije o Vama koje su javno dostupne.

Članak 23 – Kako koristimo Vaše privatne podatke
(1) Koristimo Vaše osobne podatke sa ciljem da:
– pružimo našu uslugu. Ovo uključuje primjere registracije Vašeg naloga; pružanje drugih proizvoda i usluga koje zatražite; pružanje promotivnih artikala na Vaš zahtjev i komuniciranje s Vama oko tih proizvoda i usluga; komunikacija i interakcija s Vama; obavještavanje o promjenama bilo kojih servisa.
– poboljšamo Vaše korisničko iskustvo;
– ispunimo obaveze po zakonu ili ugovoru.
(2) Koristimo Vaše osobne podatke na osnovu legitimnih razloga i/ili uz Vašu suglasnost. Na osnovu sklapanja ugovora ili ispunjavanja ugovornih obaveza, obrađujemo Vaše podatke u sljedeće svrhe:
– da Vas identificiramo;
– da Vam pružimo uslugu ili da vam pošaljemo/ponudimo proizvod;
– da komuniciramo s Vama zbog prodaje ili fakturiranja.
(3) Na osnovu legitimnog interesa, obrađujemo Vaše osobne podatke u sljedeće svrhe:
– da vam pošaljemo personalizirane ponude* (naše i/ili od naših pažljivo odabranih partnera);
– da administriramo i analiziramo bazu naših klijenata (kupovno ponašanje i navike) s ciljem da poboljšamo kvalitetu, raznolikost i dostupnost proizvoda/usluga koji se nude/pružaju.;
– da vodimo upitnike koje se tiču zadovoljstva klijenta.
(4) Sve dok nas ne informirate o suprotnom, nastojimo Vam nuditi proizvode/usluge koje su slične ili iste kao one iz kupovne povijesti/pretraživanja u skladu s našim legitimnim interesom.Uz Vaš pristanak obrađujemo Vaše osobne podatke u sljedeće svrhe:
– da šaljemo biltene i kampanjske ponude (naše i/ili od naših pažljivo odabranih partnera);
– u druge svrhe za koje smo zatražili Vašu suglasnost.
(5) Obrađujemo Vaše osobne podatke kako bismo ispunili obavezu koja dolazi iz zakona i/ili koristimo Vaše osobne podatke za opcije koje su predviđene zakonom. Zadržavamo pravo anonimnosti prikupljenih osobnih podataka i upotrebe takvih podataka. Koristit ćemo podatke van okvira Pravilnika samo kada su anonimni. Čuvamo Vaše platne informacije i druge informacije skupljene o Vama koliko god je potrebno za računovodstvene potrebe ili druge obaveze koje dolaze iz zakona, ali ne i duže.
(6) Mogli bismo obraditi Vaše osobne podatke u dodatne svrhe, ali da su u skladu s prvobitnom namjenom za koju su prikupljeni podaci. Da bismo to uradili, osiguravamo:
– veza između svrhe, konteksta i prirode osobnih podataka je pogodna za daljnju obradu;
– daljnja obrada ni na koji način neće nauditi Vašim interesima i
– uvijek bi postojala određena zaštita za obradu.
Obavijestit ćemo Vas o daljoj obradi i svrsi.

Članak 24 – Tko još može pristupiti Vašim osobnim podacima
Ne dijelimo Vaše osobne podatke s nepoznatima. Vaše osobne podatke objavljujemo trećim stranama ili javnim službenicima kada smo legalno obavezni to napraviti. Vaše osobne podatke bismo mogli otkriti trećim stranama, ako ste dali suglasnost ili postoji druga pravna osnova za to.

Članak 25 – Kako štitimo Vaše podatke
Činimo najbolje da čuvamo Vaše osobne podatke kao sigurne. Koristimo sigurne protokole za komunikaciju i prijenos podataka (kao što je HTTPS). Koristimo se anonimnošću i pseudonimima, gdje je prikladno. Nadgledamo naše sisteme za moguće ranjivosti i napade.
Iako dajemo sve od sebe, mi Vam ne možemo garantirati potpunu sigurnost informacija. Međutim, obećavamo da ćemo obavijestiti nadležne tijela u slučaju kršenja podatka. Također, obavijestit ćemo Vas i ako postoji prijetnja za Vaša prava ili interese. Učinit ćemo sve razumno, kako bismo spriječili kršenja sigurnosti i pružit ćemo pomoć nadležnim tijelima, ako do kršenja dođe.
Ako imate korisnički račun kod nas, zapamtite da morate imati tajno korisničko ime i šifru.
Djeca: Ne namjeravamo sakupljati ili saznavati informacije o djeci. Ne ciljamo djecu našim uslugama.

Članak 26 – Kolačići i druge tehnologije koje koristimo
(1) Koristimo kolačiće i/ili slične tehnologije kako bismo analizirali ponašanje korisnika, administrirali stranicu, pratili kretanje korisnika i sakupljali informacije o drugim korisnicima. Ovo se radi u cilju personalizacije i poboljšanja korisničkog iskustva.
(2) Kolačić je mali tekstualni dokument sačuvan u Vašem računalu. Kolačići skladište informacije koji pomažu da stranice rade. Samo mi imamo pristup kolačićima s naše stranice. Možete kontrolirati svoje kolačiće na nivou pretraživača. Izbor da onemogućite kolačiće mogu ometati upotrebu određenih funkcija.
(3) Koristimo kolačiće u sljedeće svrhe:
– Potrebni kolačići – ovi kolačići su Vam potrebni kako biste koristili važne funkcije na našoj stranici, kao što je prijavljivanje. Ovi kolačići ne skupljaju nikakve osobne informacije.
– Funkcionalni kolačići – ovi kolačići pružaju funkcionalnost da koristite usluge ugodnije i omogućava personalizaciju funkcija. Na primjer, mogu zapamtiti Vaš e-mail u formularima tako da ne morate ponovo unositi ove informacije sljedeći put.
– Analitički kolačići – ove kolačiće koristimo kako bismo pratili upotrebu i performanse naše stranice i usluga.
– Reklamni kolačići – ovi kolačići se koriste za isporuku reklama koje su Vam relevantne i u skladu s Vašim interesima. Dodatno, koriste se kako bi ograničili broj koliko ste puta vidjeli reklamu. Najčešće su smješteni na stranici od strane reklamne mreže uz dozvolu operatora stranice. Ovi kolačići pamte da ste posjetili stranicu i ta informacija se dijeli s drugim tijelima, kao što su oglašivači. Često su ciljanje i reklamni kolačići u vezi sa funkcionalnošću stranice, koje pružaju druga tijela.
(4) Možete ukloniti kolačiće sačuvane u svom računalu putem podešavanja unutar pretraživača. Kao alternative, možete kontrolirati kolačiće treće strane koristeći platforme za poboljšanje privatnosti, kao što su optout.aboutads.info ili youronlinechoices.com. Za više informacija o kolačićima, pogledajte allaboutcookies.org.
(5) Koristimo Google Analitiku kako bismo mjerili promet na našoj stranici. Google ima svoja pravila o privatnosti koja možete pročitati ovdje. Ako želite odustati od praćenja od strane Google Analitike, posjetite Google Analytics opt-out stranicu.
Osoba zadužena za zaštitu podataka: tado@hvarestatescroatia.com

Članak 27 – Promjene Pravila o privatnosti
Zadržavamo pravo da napravimo promjene pravila o privatnosti. Posljednja izmjena je unijeta: 02.06.2018. godine.